Galerie Foto

This text will be replacedMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Regimul de vize, Condiţii de intrare şi Regimul de şedere în Republica Elenă

Condiţiile de intrare în Republica Elenă sunt cele prevăzute de sistemul de reglementări care guvernează admisia în spaţiul Schengen. Aceste condiţii sunt următoarele:

Cetăţenii Republicii Moldova pot intra pe teritoriul Republicii Elene, numai în baza paşaportului valabil şi vizei de intrare, perfectate în modul corespunzător la Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale Republicii Elene. Viza poate fi cu termen scurt (viza Schengen) sau cu termen lung (viza naţională). Pentru cetăţenii Republicii Moldova vizele sunt perfectate şi eliberate la Consulatul General al Greciei la Odessa (Ucraina), str. Preobrajenska 32, tel. (0038048) 7860570, 7860503, 7860005, fax: (0038048) 7860571.

Pentru obţinerea vizei de intrare în Grecia, pentru o călătorie în scopuri turistice sau vizitarea prietenelor/rudelor în Grecia, solicitantul după ce în prealabil a convenit telefonic, urmează să depună la Consulatul General, următoarele documente:

Cetăţenii străini, care au ajuns în Grecia în baza unei vize simple turistice, nu pot pretinde la obţinerea permisului de şedere sau exercitarea dreptul la muncă pe teritoriul Greciei. Dacă după expirarea valabilităţii vizei, cetăţeanul străin rămâne pe teritoriul Greciei, pentru a practica o activitate de muncă în mod ilegal, acesta poate conta doar pe aprobarea unui noi legi privind legalizarea şederii lucrătorilor străini ilegali. Însă, în acest interval de timp el este supus riscului deportării, în cazul unui control de poliţie, care de altfel, sunt organizate destul de des. În asemenea cazuri, cetăţeanul străin este inclus în lista persoanelor non grata, cu aplicarea restricţiei de a intra în spaţiul Schengen pe un termen de 5 ani.

Pentru a obţine o viză de muncă, cetăţenii străini trebuie sa prezinte autorităţilor consulare greceşti, următoarele documente: paşaportul, copia cazierului judiciar, permisul de munca eliberat de prefect.

Cetăţenii străini care doresc sa exercite o activitate economica independenta, trebuie sa solicite la oficiul consular grec viză temporară. Cererea trebuie sa fie însoţită de următoarele documente: studiul privind posibilitatea realizării activităţii economice, certificatul de plata a impozitelor, eliberat de autoritatea competentă a ţării de origine, documentul ce dovedeşte instruirea profesională a solicitantului, copia cazierului judiciar. Cererea si documentele de însoţire trebuie depuse la Serviciul pentru Străini si Imigrare al regiunii unde va fi desfăşurată activitatea. Serviciul va examina gradul de realizare a activităţii. Permisul eliberat de Serviciul pentru Străini si Imigrare este ulterior transmis consulatului grecesc pentru eliberarea vizei corespunzătoare.

Cetăţenii care se afla legal în Grecia de cel puţin doi ani pot solicita reîntregirea familiei. În acest scop, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe: venit adecvat (echivalent salariului unui angajat necalificat în Grecia), cazare corespunzătoare, asigurare medicală. Cererea trebuie depusa la autoritatea municipala a locului de reşedinţă, însoţită de copia permisului de şedere al solicitantului, copia documentului ce dovedeşte plata impozitului pe venit, certificatul statutului civil actual, adeverinţa despre componenţa familiei, declaraţia ce confirmă ca membrul familiei va locui împreună cu solicitantul. Aceste documente trebuie transmise Serviciului pentru Străini si Imigrare. Secretarul general al Regiunii hotărăşte, în baza raportului Poliţiei, dacă viza urmează a fi acordată. În cazul deciziei pozitive, autoritatea consulară greacă eliberează viza.

Pentru a obţine o viză pentru studii, cetăţeanul unei ţări străine trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: să fie admis la o instituţie de învăţămînt din Grecia, să aibă resursele financiare adecvate pentru a acoperi costurile pentru studii si şedere în Grecia, paşaport, copia cazierului judiciar eliberat de autorităţile ţării de origine. Aceleaşi condiţii trebuie îndeplinite în cazul eliberării vizelor de intrare pentru instruire profesională si pentru participarea în programe speciale. Deţinătorul vizei pentru studii are dreptul sa lucreze doar dacă are permis de munca.

Pentru a intra în Grecia, sportivii şi antrenorii străini trebuie sa depună la oficiul consular grecesc: paşaportul, declaraţia Federaţiei Sportive corespunzătoare, copia cazierului judiciar. Eliberarea vizei, cînd este necesara aprobarea autorităţii centrale, durează 14 zile, în alte cazuri, acest termen constituie 7 zile.

Cetăţenii Republicii Moldova şi membrii lor de familie, în conformitate cu prevederile legale, trebuie ca în perioada valabilităţii vizei, să se adreseze la autorităţile locale pentru obţinerea unui permis de rezident, care să corespundă tipului vizei şi scopului aflării acestuia în Grecia, acestea sunt:

De problema migraţiei în Republica Elena se ocupă Ministerul Afacerilor Interne. Permisele de şedere sunt acordate, prelungite sau revocate de Secretarul General al Regiunii la propunerea Comisiei Locale pentru Imigranţi. Organizaţia pentru angajarea forţei de muncă, instituţie care funcţionează în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prezintă anual, la nivelul fiecărei regiuni, necesarul de forţă de muncă, în baza căruia se acordă permisele de şedere pentru muncă.

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere sunt: o cerere depusă la primăria municipala sau locală, cu doua luni înainte de expirarea vizei, în care trebuie menţionate motivele care stau la baza cererii, copia paşaportului sau şi a vizei (atunci cînd este cazul), documente de la locul de muncă, extrase de cont care dovedesc posibilitatea de întreţinere, dovada existenţei unui spaţiu de locuit, certificate de naştere, certificate de căsătorie şi alte documente ajutătoare. Comisia municipală examinează cererea şi o înaintează serviciilor locale pentru străini care analizează cerea şi o trimite, avizată pozitiv sau negativ, la Comisia Locală pentru Imigranţi. Comisia Locală pentru Imigranţi prezintă în final dosarul Secretarului General al Regiunii care decide asupra oportunităţii acordării dreptului de şedere cetăţenilor străini.

Cetăţenii Republicii Moldova, care se află legal pe teritoriul Greciei, care au depus în termen cererea, cu toate documentele necesare pentru eliberarea/prelungirea permisului de muncă/şedere pe teritoriul Greciei, se consideră că au o şedere legală neîntreruptă, atît timp cît organele administrative competente se hotărăsc asupra cererii solicitantului.

Cetăţenii străini care cad sub incidenţa acestei prevederi şi care domiciliază permanent pe teritoriul Greciei, pot vizita ţara de origine în perioada sărbătorilor de Paşte şi Crăciun, în baza documentului/certificatului de tip A sau B (care confirmă depunere de către cetăţean a documentelor pentru obţinerea permisului de şedere).

Reîntoarcerea acestor cetăţeni în Grecia se va permite cu condiţia, că aceştia au părăsit teritoriul Greciei în perioada sus menţionată. O condiţie obligatorie pentru intrarea repetată a acestora pe teritoriul Grecie este posesia paşaportului valabil şi certificatului de tip A (de culoare albastră) sau B (de culoare portocalie).